રવિવાર, 25 ડિસેમ્બર, 2011

'' ચિંતન '' - કેળવણી વિચાર મુખપત્ર

સી. આર. સી. ખડાણા મુખપત્ર

 '' ચિંતન ''
"કેળવણી વિચાર મુખપત્ર " 
લેખન - સંપાદન - સંચાલન 
શ્રી. રાયસીંગભાઈ વી. તળપદા - '' ભગવત ""
કૉ - ઓર્ડીનેટર સી.આર.સી. ખડાણા
તા. પેટલાદ, જી. આણંદ


તુ ફૂલનું જીવન સમજી જશે તો, તારું જીવન સમજાઈ જશે.


---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 '' ચિંતન ''
 '' ચિંતન '' '' ચિંતન ''


 '' ચિંતન '' '' ચિંતન ''
 '' ચિંતન ''

biLk (vS[ aiTl&> smJa[                

1 ટિપ્પણી: